Національний виробник
світлотехнічної продукції
для дому та бізнесу

Відділ оптових продаж: пн-пт 9:00-18:00
(032) 245 43 31 або (067) 673 77 19
Не додзвонились?
Замовити зворотній дзвінок
 • English (United Kingdom)
 • Ukrainian (Ukraine)
UA EN Contacts News and Articles Where to buy? About the company PJSC "Lvivskyy elektrolampovyy zavod ISKRA"

National manufacturer
of lighting products
for home and business

  Wholesale Department: Mon-Fri 9:00-18:00
(032) 245 43 31 або (067) 673 77 19
Did not get in touch?
Make a call back
 
 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 24 КВІТНЯ 2019 РОКУ

Приватне акціонерне товариство «Львівський електроламповий завод «Іскра» (Ідентифікаційний код 00214244) 79066, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Вулецька, 14 повідомляє про проведення 24 квітня 2019 року о 10 год. 30 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 79066, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Вулецька, 14, 2-ий поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 09 год. 30 хв. до 10 год. 20 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 24 год 18 квітня 2019р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

  1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісіїМанівська Л.Р., член комісіїМишограй О.І.; член комісіїКлепач М.Б.

  2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 24.04.2019 р., та складання Протоколів про підсумки голосування.

 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Дацюка Михайла Михайловича, секретарем зборів – Федоренко Людмилу Станіславівну.

 1. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» в наступній редакції:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра»

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос.

Рішення з питання №9 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є є власниками голосуючих з цього питань акцій. Рішення з усіх решти питань порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у річних загальних зборах.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не брав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

 1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.

 2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 3 хвилин.

 3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 2 хв.

 4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 2 хв.

 5. Обговорення кожного питання порядку денного проводити в термін до 30 хв.

 6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного - наприкінці зборів.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018р. задовільною.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018р. Визнати роботу Правління Товариства у 2018р. задовільною.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018р. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018р. задовільною.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018р.

 1. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Отриманий Товариством збиток за 2018 рік покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.

 1. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

   1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

   2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

    1. Про внесення змін та доповнень до положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення даних положень в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення даних положень в новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.iskra.com.ua/index.php/uk-UA/pro-kompaniyu-iskra/novyny-kompaniyi

Загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» станом на 13.03.2019р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до Переліку, наданим НДУ, становить 35 084 154 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 1 001 992 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.

Всі вище зазначені проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, були підготовлені Наглядовою радою Товариства та оформленні її Протоколом.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонери під час підготовки до загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м.Львів, вул..Вулецька, 14, 2-й поверх, актовий зал) у робочі дні з 10 год 00 хв до 17 год 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Костів Мирон Андрійович, тел. (032) 245-43-06.

Акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів мають право:

 1. ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення у строк до дати проведення загальних зборів; 

 2. надсилати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів у строк до дати проведення загальних зборів;.

 3. кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів;

 4. оскаржити рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно зареєструватись, пред’явивши реєстраційній комісії документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином підтверджує їхні повноваження на участь у загальних зборах акціонерів (довіреність тощо). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію або виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах зявиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності

(тис.грн)

Найменування показника

Період

Звітний

2018

Попередній

2017

Усього активів

1 558 065

1 366 850

Основні засоби (за залишковою вартістю)

132 078

136 795

Запаси

144 347

116 468

Сумарна дебіторська заборгованість

1 276 698

1 108 318

Гроші та їх еквіваленти

1 306

1 633

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

- 364 347

- 356 535

Власний капітал

- 355 576

- 347 764

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

8 771

8 771

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

122 934

127 391

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 790 707

1 587 223

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

- 7962

- 73 789

Середньорічна кількість акцій (шт.)

35 084 154

35 084 154

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0, 22694)

(2, 10320)

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра»

 


 

Повідомлення про проведення ЗЗА 24.04.2019р.

Повідомлення з кваліфікованим електронним підписом

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.